کشکول معارف (جمال انسانیت)
55 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2012 11:54:00 AM
موضوع: تفسیر

(کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصین) (یوسف، 24)

1. اخلاص میوهٴ شجرهٴ طوبایی است که آدمی را به قلْهٴ معارف و اوج کمال و جمال انسانیت می رساند و از هر بدی و فحشا دور نگه می دارد و جون یوسف (ع) برهان ربّی می یابد که مانع خطور گناه به ذهن و قلب او می شود، تا آنجا که بدی به سراغ او نمی آید؛ نه این که او به سمت زشتی نمی رود.

2. انسان در قوس صعود و پيمودن صراط مستقيم در آغاز راه تابع رهنمود فرشته هاست. الهامات و علوم از طريق فرشتگان مدبّرات امر به اذن خدا به او افاضه مي شود؛ امّا كم كم از فرشته سبقت مي جويد.

                  بار ديگر از ملك پرّان شوم        

                                                           آنچه كاندر وهم نايد آن شوم (مثنوي)

تا آنجا كه مسجود ملائكه مي شود: (و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا). (بقره، 34)

مراد از آدم در اين آيه مقام آدميت است؛ يعني انسان كامل در هر عصر و مصري مسجود فرشته هاست.

همين انسان در قوس نزول و پيمودن راه رذيلت نخست تحت اغواي ابليس و جنود اوست: (إنّ الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم) (انعام، 121)؛ امّا به تدريج در رذالت و پستي از شيطان هم فرومايه تر مي گردد.